دفتر توسعه منابع انسانی
صفحه اصلی
معرفی دفتر
شرح وظایف
اخبار
گروه هاگروه ها
گزارشات تحلیلی و آماری
ضوابط و مقررات
آيا ميدانيد كه ...آيا ميدانيد كه ...
پرسش و پاسخ تخصصيپرسش و پاسخ تخصصي 

آمار بازديد

Page views: 17977

بازديد امروز

Page views: 4

فرم نظرسنجي

آيا از نحوه پوشش قرارداد درمان كاركنان صنعت آب و برق اطلاع داريد؟:
آيا از نحوه پوشش قرارداد عمر و حادثه كاركنان صنعت آب و برق اطلاع داريد؟:
آيا شركت در زمينه حقوق پرسنل در مسائل اداري و پرسنلي آگاهسازي انجام مي دهد؟:
در زمينه پوشش هاي بيمه اي؟:
در زمينه مسائل رفاهي؟:
در زمينه مسائل اداري و استخدامي؟:
ساير موارد؟:
مايليد شركت شما در زمان عقد قرارداد بيمه درمان كداميك از موارد ذيل را از بيمه گر طلب نموده و ضمانت اجرايي را بابت آن اخذ نمايد؟:
كداميك از حالت هاي ذيل را براي ادامه پوشش درمان وزارت نيرو پيشنهاد مي دهيد؟:

سایت های مرتبط

logo-rahbari.JPG
 rohani.bmp
 niroo.JPG
 
 
 
 
 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وزارت نیرو است.