اخبار

اجرای استانی قرارداد درمان دوره 97-96
1395/12/07
رییس گروه انگیزش و نظام های بیمه خبر داد:
به منظور اثربخشی بیشتر در اجرای قرارداد درمان دوره 97-96 و با توجه به نتایج حاصل از نظرسنجی انجام شده،
اجرای قرارداد درمان دوره 97-96 شامل انتخاب بیمه گر (بیمه گران) و نحوه عقد قراردادبه صورت هماهنگ و زیر نظر
شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان انجام خواهد شد.