اخبار

اخذ مجوز بیمه مرکزی در قرارداد درمان دوره 97-96
1396/03/31
با عنایت به اخذ مجوز بیمه مرکزی، نمونه قرارداد درمان دوره 97-96 ارائه می گردد.
لازم به ذکر است قراردادهای ممهور شرکتهای بیمه گری که در سربرگ آنها متعاقباً ابلاغ خواهند شد
صرفاً دارای مجوز از سوی وزارت نیرو می باشند.