اخبار

بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق (قرارداد درمان) دوره 97-96 بیمه سرمد ابلاغ شد.
1396/07/11
بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق (قرارداد درمان) دوره 97-96 بیمه سرمد ابلاغ شد.