اخبار

تغییرات حقوق و مزایای کارکنان وزارت نیرو براساس ضریب ریالی حقوق مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 1395 و حق بیمه های عمر و درمان
1395/11/30
برای مطالعه مطلب فوق به منوی گروه ها، انگیزش و نظامهای بیمه قسمت اطلاعات مراجعه فرمایید.