اخبار

تفکیک تسویه حساب رشته های مختلف بیمه ای
1395/06/10
با توجه به صورتجلسه مورخ 1394/11/5 وزارت نیرو با شرکتهای بیمه گر (تصویر پیوست)، تسویه حساب رشته های بیمه ای مختلف باید از هم تفکیک شده باشد و تسویه حساب هر رشته بیمه ای جداگانه بوده و تسویه هر رشته منوط به رشته دیگر نمی باشد.