اخبار

مقاله «طرح انجام مصاحبه اختصاصي بر اساس نظريه چهار ربع مغزي»
1395/10/27
مقاله "طرح انجام مصاحبه اختصاصی براساس نظریه چهار ربع مغزی" در منوی مقالات و دیدگاههای سایت قابل دسترسی است.