اخبار

وزارت نیرو عملکرد و میزان رضایتمندی از ارائه خدمات شرکتهای بیمه گر طرف قرارداد درمان صنعت آب وبرق را در دوره جاری ارزیابی می نماید.
1395/10/08
در نظر است طرح نظرسنجی بیمه ای به صورت یکسان و یکپارچه در کلیه شرکتهای زیرمجموعه صنعت آب و برق با مدل توافق شده اجرا گردد. هدف از اجرای این طرح نظرسنجی ارزیابی عملکرد و میزان رضایتمندی از ارائه خدمات شرکتهای بیمه گر طرف قرارداد درمان صنعت آب و برق است و در نهایت با توجه به پاسخهای ارائه شده نمره ارزیابی به شرکتهای بیمه تعلق می گیرد.