درباره ما

مدیر کل معاون امور نظام پرداخت معاون امور برنامه ریزی منابع انسانی متصدی امور دفتری و بایگانی مسئول دفتر رییس گروه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل رییس گروه نظام جبران خدمت و بازنشستگی رییس گروه انگیزش و نظام های بیمه رییس گروه برنامه ریزی و تامین منابع انسانی کارشناس طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارشناس طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارشناس مسئول نظام جبران خدمت و بازنشستگی کارشناس نظام جبران خدمت کارشناس نظام بازنشستگی کارشناس مسئول بیمه کارشناس نظام های بیمه کارشناس نظام های انگیزش و رفاه کارشناس مطالعات و برنامه ریزی منابع انسانی کارشناس آمار و تحلیل استانداردهای منابع انسانی کارشناس نیازسنجی و تامین  منابع انسانی