اخبار

ابلاغ بخشنامه حمایتی بازنشستگان
1398/05/01

به منظور تکریم و تجلیل از بازنشستگان، مستمری‌بگیران، وظیفه‌بگیران و ازکارافتادگان

صنعت آب و برق (مشمولان کلیه صندوق‌های بازنشستگی) بخشنامه ذیل ابلاغ گردید.