اخبار

ابلاغ بخشنامه و اصل قرارداد بيمه سلامت كاركنان صنعت آب و برق توسط مقام عالي وزارت
1393/04/11
بخشنامه و اصل قرارداد بيمه سلامت كاركنان صنعت آب و برق دوره 92-93 توسط مقام عالي وزارت ابلاغ گرديد.

فايل ضميمه