اخبار

ارائه مدل پیشنهادی وزارت نیرو برای صندوق مستمری مکمل بازنشستگی کارکنان صنعت آب و برق پس از سال 1401
1398/09/03

طی جلسه ای با حضور مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو،

مدیران کل محترم منابع انسانی شرکتهای مادر تخصصی و حوزه ستادی و همچنین

معاونین فنی و مدیران عمر شرکتهای بیمه گر تجاری، مدل آتی وزارت نیرو برای پس از

سال1401 و اتمام مدت قرارداد مدل بیمه عمر تلفیقی، در جهت صندوق مستمری

مکمل ارائه گردید و پس از تبادل نظرات مقرر شد با همکاری ​طرفین اقدامات

کارشناسی در این زمینه صورت پذیرد.