اخبار

آزمون استخدامی در شرکتهای آب و فاضلاب کشور و آب و فاضلاب روستایی
1397/11/02


شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی 

نسبت به جذب 279 نفر از طریق ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای

اجرایی اقدام می نماید. متقاضیان استخدام جهت اطلاع از شرایط آزمون و ثبت نام

می توانند به سایت www.hrtc.ir مراجعه نمایند.