اخبار

استعلام بيمه عمر و حوادث كاركنان صنعت آب و برق طرف قرارداد با بيمه سينا
1392/12/17
بيمه شدگان طرف قرارداد بيمه عمر و حوادث كاركنان صنعت آب و برق با بيمه سينا براي رويت سرمايه تمام عمر فوت و ميزان بازخريد آن ، با ورود به آدرس http://www.sinainsurance.co.ir/index.php?module=pmk&page_id=86&standalone=1 و واردكردن كدملي، اطلاعات مربوطه را مشاهده نمايند.
توجه (1):
در صورت عدم مشاهده اطلاعات مربوط به خود به شركت متبوع (امور اداري يا امور كاركنان) مراجعه نماييد.
توجه(2):
قرارداد بيمه عمر يك قرارداد ده ساله است كه از 91/4/1 شروع شده و در اين مدت چنانچه فوتي صورت پذيرد به ميزان 40 تا 60 برابر حقوق ماهانه، بسته به نحوه فوت در اختيار ذينفعان قرار مي گيرد و در صورت عدم فوت در انتهاي دوره ده ساله، سرمايه فوت تمام عمر اطلاع رساني شده در اطلاعات بيمه شدگان بصورت مادام العمر نزد بيمه گر خواهد بود كه در صورت فوت بيمه شده در هر زمان به ذينفع پرداخت مي شود. در ضمن بيمه شده مي تواند اين سرمايه را بر اساس رقمي كه در بخش بازخريد ذكر شده، بازخريد نمايد.كاركناني كه از صنعت جدا مي شوند نيز مي توانند در سال جدا شدن از صنعت سرمايه مذكور را حفظ يا بازخريد نمايند.