اخبار

اعلام نتایج دو برابر ظرفیت آزمون استخدامی مورخ 97/7/26 شرکتهای وابسته (غیردولتی)
1397/11/27


با توجه به خاتمه فرآیند بررسی مدارک معرفی شدگان آزمون مورخ 97/7/26 شرکتهای
 
وابسته (غیردولتی) به تعداد چند برابر ظرفیت، نتایج دو برابر ظرفیت جهت انجام فرآیند

مصاحبه توسط سازمان سنجش آموزش کشور استخراج گردیده و از طریق سایت

سازمان سنجش اعلام گردید.