اخبار

آغاز نظرسنجی قرارداد درمان دوره 98-97 از تاریخ 97/12/4
1397/12/01

با توجه به تصمیمات متخذه دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو

نظرسنجی قرارداد درمان دوره 98-97 به صورت هماهنگ در کل صنعت آب و برق 

از تاریخ 97/12/4 آغاز خواهد شد.