اخبار

بخشنامه درخصوص دستورالعمل نیازسنجی شرکتهای وابسته
1399/12/20

برای دیدن بخشنامه به منوی گروهها- برنامه ریزی و تأمین منابع انسانی مراجعه فرمایید.