اخبار

بخشنامه مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی کشور
1399/12/11
برای دیدن بخشنامه به منوی گروهها-طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مراجعه فرمایید.