اخبار

بخشنامه های مقام عالی وزارت درخصوص افزایش حقوق و مزایای سال 1398 کارکنان صنعت آب و برق
1398/02/21

فایل 1: بخشنامه افزایش حقوق و مزایای سال 1398 شرکتهای وابسته 

فایل 2: بخشنامه افزایش حقوق و مزایای سال 1398 کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای تابعه

فایل 3: بخشنامه افزایش حقوق و مزایای سال 1398 کارکنان انجام کارمعین (مشخص) و کارگران ماده 124 ق.م.خ.ک

فایل 4: بخشنامه افزایش حقوق و مزایای سال 1398 کارمندان