اخبار

بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی
1400/01/29

برای دیدن بخشنامه به منوی گروهها - نظام جبران خدمت و بازنشستگی مراجعه فرمایید.