اخبار

برقراري حقوق بازنشستگي كارمندان رسمي مشمول صندوق بازنشستگی کشوری
1393/04/09

با پيگيري هاي انجام شده و جلسات في مابين دفتر توسعه منابع انساني و صندوق بازنشستگي كشوري، موضوع برقراری حقوق و مزاياي بازنشستگي كارمندان رسمي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري که به افتخار بازنشستگی نائل می آیند بر اساس قانون خدمات كشوري ،بزودی مرتفع خواهد گرديد.