اخبار

برگزاری آخرین جلسه شورای درمان سال 1399
1399/12/25

آخرین جلسه شورای درمان سال 1399 در راستای تصمیم گیری درخصوص

پرونده های پزشکی واصله در تاریخ 1399/12/25 برگزار گردید.