اخبار

برگزاری جلسات رفع مشکلات اجرای قرارداد درمان با شرکتهای بیمه و مصوبات آن
1397/08/30
با توجه به برگزاری جلسات رفع مشکلات اجرایی قرارداد درمان دوره جاری، مصوبات جلسات در 

منوی گروه ها، انگیزش و نظام های بیمه  قسمت اطلاعات قابل دستیابی است.