اخبار

برگزاری چهارمین جلسه رفع مشکلات اجرای قرارداد درمان با شرکتهای بیمه و مصوبات آن
1397/10/01

با توجه به برگزاری جلسه چهارم رفع مشکلات اجرایی قرارداد درمان دوره جاری،

مصوبات جلسه در منوی گروه ها، انگیزش و نظام های بیمه قسمت اطلاعات قابل دستیابی است.