اخبار

تامين نيروي انساني مورد نياز شركت هاي تابعه (دولتي) از طريق آزمون عمومي در آينده اي نزديك
1393/04/09

   به منظور تامین کمبود نیروی انسانی شرکت های تابعه (دولتی) صنعت آب وبرق خصوصا شرکت های آب وفاضلاب روستایی پیگیری های لازم از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ریاست جمهوري جهت اخذ مجوز استخدام به عمل آمده که پس از اخذ مجوز مربوطه اقدامات لازم جهت تامین نیروی انسانی، در چارچوب ماده 44 قانون خدمات كشوري و ماده57 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و در قالب آزمون عمومي به عمل خواهد آمد.