اخبار

تأمین بخشی از نیازهای استخدامی براساس بند 7 دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در شرکتهای وابسته (غیردولتی)
1399/05/12

شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه می توانند براساس بند 7 دستورالعمل

نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در شرکتهای وابسته (غیردولتی) به

شماره 99/16151/500 مورخ 1399/3/21، بخشی از نیازهای استخدامی خود را در

چارچوب مجوزهای صادره توسط معاونت تحقیقات و منابع انسانی ازفارغ التحصیلان

ممتاز بومی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای برگزیده داخلی و خارجی

بارعایت شرایط پست سازمانی مربوطه و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل تأمین

نمایند.