اخبار

تشکیل دومین جلسه کارگروه مديريت مشاغل و نگهداشت نيروي انساني
1398/07/20

دومين جلسه کارگروه  مديريت مشاغل  و نگهداشت نيروي انساني با موضوع اصلاح طرح

طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل شرکتهاي وابسته در تاريخ 98/7/17 به ميزباني  شرکت

مادر تخصصي نيروي برق حرارتي در محل نيروگاه سيکل ترکيبي يزد برگزار گرديد.


در اين جلسه که مديران وکارشناسان منابع انساني وزارت نيرو، شرکت توليد نيروي برق

حرارتي، توانير و آب و فاضلاب کشور حضور داشتند، آيين نامه اجرايي طرح بررسي و

نهايي گرديد و مقرر گرديد در جلسه آتي بررسي دستورالعمل هاي مربوطه  در دستور 

کار قرار گيرد.