اخبار

تعيين شاخص هاي كفايت منابع انساني كاركنان صنعت آب و برق
1392/10/24
در مباحث منابع انساني وزارت نيرو براي اولين بار و از سال 1390 شاخص كفايت منابع انساني بعنوان يكي از شاخص هاي كمي كليدي در موضوعات تحليلي و ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته كه توضيحات پيرامون روش تهيه آن در سايت بخش گزارشات تحليلي و آماري قابل دسترسي مي باشد.