اخبار

تكميل نرم افزار بيمه عمر در شركت هاي بيمه گر
1392/10/30

با تكميل شدن نرم افزار بيمه عمر توسط شركت هاي بيمه گر قابليت اجراي ماده 16 از قرارداد بيمه عمر يعني رويت اطلاعات فردي بيمه شدگان توسط بيمه شده كه حاوي مقادير پرداخت شده حق بيمه، سرمايه ايجاد شده و ... بوده است، فراهم شده است، مشروط بر اينكه شركت هاي بيمه گزار ضمن پيگيري موضوع اطلاعات مورد درخواست را در اختيار بيمه گر قرار دهند.