اخبار

درج دو اطلاع از قرارداد بیمه عمر تلفیقی در گروه انگیزش و نظام های بیمه
1397/08/28

دو مطلب زیر در منوی گروهها - گروه انگیزش و نظام های بیمه درج گردیده است:

1) نحوه پرداخت غرامت فوت در قرارداد بیمه عمر تلفیقی در صورت مشخص نکردن ذینفعان

2) درخصوص تبصره 2 ماده 14 قرارداد عمر تلفیقی