اخبار

درخواست ابطال بخشنامه عدم كسرحق بيمه از اضافه كار كارمندان صنعت آب و برق از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري
1393/05/05
وزير محترم نيرو طي نامه شماره 93/22627/50/100 مورخ 93/4/29 به معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبدري و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، خواستار ابطال بخشنامه و عدم كسر حق بيمه از اضافه كار كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شدند.