اخبار

دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی
1399/03/19

برای مشاهده دستور العمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی به 

گروه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مراجعه فرمایید.