اخبار

دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در شرکتهای وابسته (غیردواتی)
1399/03/31

برای مشاهده دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی 
نیروی انسانی در شرکتهای وابسته (غیردولتی) به گروه
برنامه ریزی و تأمین منابع انسانی مراجعه فرمایید.