اخبار

قرارداد واگذاری درمان برای دوره 1399/4/1 لغایت 1401/3/31 و اسامی شرکتهای مشمول در صنعت آب و برق
1399/04/15
 
متن قرارداد واگذاری درمان
فی مابین وزارت نیرو و سازمان تأمین اجتماعی
اسامی شرکتهای خانواده آب
(مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران)
اسامی شرکتهای خانواده برق 
(مادرتخصصی توانیر)
اسامی شرکتهای خانواده آب و فاضلاب
(مادرتخصصی آب و فاضلاب کشور)
اسامی شرکتهای خانواده برق حرارتی
(مادرتخصصی مدیریت تولید نیروی برق حرارتی)
سایر