اخبار

لیست دانشگاههای برگزیده خارجی موضوع بند 7 دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در شرکتهای وابسته (غیردولتی)
1399/04/31

لیست دانشگاههای برگزیده خارجی موضوع بند 7 دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی

در شرکتهای وابسته (غیردولتی) درخصوص جذب فارغ التحصیلان ممتاز دلنشگاههای برتر، از طریق سایت

سازمان امور دانشجویان به نشانی http://grad.saorg.ir/Home در دسترس می باشد.