اخبار

لیست دانشگاههای برگزیده داخلی موضوع بند 7 دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در شرکتهای وابسته (غیردولتی)
1399/04/31
لیست دانشگاههای برگزیده داخلی موضوع بند 7 دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی

نیروی انسانی در شرکتهای وابسته (غیردولتی) درخصوص جذب فارغ التحصیلان ممتاز

دانشگاههای برتر (مطابق با سطح بندی اعلام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)