اخبار

معرفی مرکز آزمون تأیید شده جهت برگزاری آزمون استخدامی سال 1399
1399/05/20"در اجرای بند 7-4 دستورالعمل نیازسنجی، تأمین و ساماندهی نیروی انسانی در

شرکتهای وابسته (غیر دولتی) به شماره 99/16151/500 مورخ 99/3/21 و با توجه به

بررسیهای به عمل آمده، موسسه آموزشهای تخصصی صنعت آب و برق به عنوان

مرکز آزمون تایید شده توسط معاونت جهت برگزاری آزمونهای استخدامی موضوع

بندهای 5 و 6 دستورالعمل معرفی می گردد.
"