اخبار

هزینه های درمان ایثارگران معزز
1397/08/28

در راستای اجرای مصوبه شماره 92138/ت55783ﻫ مورخ 1397/7/14 هیئت محترم وزیران

درخصوص هزینه های درمانی ایثارگران معزز، مقرر گردید شرکتهای دولتی زیرمجموعه اقدام به

برقراری قرارداد بيمه درمانی بازنشستگان ایثارگر با شرکت بیمه دی و در قالب قرارداد مجري در بنیاد

شهید و امور ایثارگران نمایند.

درخصوص بازنشستگان شرکتهای غیردولتی که مشمول مصوبه فوق نمی شوند اجرا یا عدم اجرا از

طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دست پیگیری است که به محض دریافت پاسخ اطلاع رسانی لازم

صورت می پذیرد.