رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه احتساب مدارک صادره از مرکز آموزش مديريت دولتي و ...
1402/06/11

ابطال بخشنامه احتساب مدارک صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی و مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مدرک دانشگاهی معتبر در شرایط بازنشستگی