سرباز نخبگان

قوانين و مقررات

مرجع تعيين نخبگي بنياد ملي نخبگان مي باشد.سرباز نخبگان توسط بنياد نخبگان نيروهاي مسلح جهت انجام پروژه پژوهشي معرفي مي شوند.
 نخبگاني كه نخبگي آنان به تاييد بنياد ملي نخبگان رسيده است و از طرف بنياد نخبگان نيروهاي مسلح به وزارت نيرو معرفي گرديده اند بنا به رشته تحصيلي مي توانند در يكي از شركت هاي مادرتخصصي و شركت هاي زيرمجموعه آنها و يا موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي با انجام پروژه هاي پژوهشي خدمت سربازي خود را به انجام رسانند.
 حداقل مدت سربازي نخبگان 12 ماه است كه 45 روز آن جهت طي دوره آموزش رزم مقدماتي منظور مي گردد و در صورت تمام وقت بودن و انجام موفقيت آميز پروژه تخصيصي مي توانند در مدت يك سال خدمت خود را به انجام رسانند.
 تعيين حقوق و مزاياي سربازنخبگان توسط بنياد نخبگان نيروهاي مسلح و بر مبناي ضريب ريالي سال انجام مي شود.پرداخت آن بر عهده سازمان هاي بكارگيرنده مي باشد.
 با توجه به تنوع وظايف محوله و گستردگي صنعت، وزارت نيرو در كليه رشته هاي موردنياز سربازنخبه مي پذيرد بويژه در رشته هاي برق، مكانيك، عمران، صنايع و ...