مشاغل

آيا ميدانيد كه ...

  مشاغل عمومي آن دسته از مشاغلي است كه بسترسازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظايف و مسئوليت هاي اصلي (ذاتي) دستگاه ها را عهده دار مي باشد.
 مرجع تعيين مشاغل عمومي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است و مشاغل عمومي طي بخشنامه شماره 220/91/41935 مورخ 1391/11/4 معاونت راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ شده است.