مديريت مشاغل

قوانين و مقررات


مشاغل عمومي آن دسته از مشاغلي است كه بسترسازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظايف و مسئوليت هاي اصلي (ذاتي) دستگاه ها را عهده دار مي باشد.
 مرجع تعيين مشاغل عمومي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است و مشاغل عمومي طي بخشنامه شماره 220/91/41935 مورخ 1391/11/4 معاونت راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ شده است.

مشاغل عمومي طي نامه شماره 368668 مورخ 1399/7/21 سازمان اداري و استخدامي کشور بازنگري و ابلاغ شده است.