نظام پرداخت

قوانين و مقررات

نحوه محاسبه مزاياي رفاهي موضوع بخشنامه شماره 95/25076/50/100مورخ 95/5/26چگونه است ؟
درصد مربوطه ( 65 درصد ) ضرب در مجموع عوامل مندرج در مواد 65 و 66 (حقوق ثابت، تفاوت تطبيق حقوق) و فوق العاده هاي موضوع ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مندرج در حكم كارگزيني، كاركنان رسمي و پيماني و براي ساير كاركنان 65 درصد مجموع حقوق و مزاياي مندرج در حكم يا قرارداد با كسر كمك هزينه عائله مندي و اولاد بنحوي كه از 65 درصد حداقل حقوق كاركنان دولت كمتر نباشد. 

فرآيند جذب سرباز نخبگان چگونه است ؟

-         اعلام رشته هاي مورد نياز از طريق شركت هاي مادرتخصصي
-         ارسال رشته هاي مورد نياز به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح
-         معرفي سربازان نخبه از طريق بنياد نخبگان نيروهاي مسلح به وزارت نيرو
                   -         مكان يابي براي سربازان نخبه جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي در شركت هاي مادرتخصصي و دريافت پروپوزال
                   -         ارسال پروپوزال به بنياد جهت تائيد و شروع به كار تحقيقاتي و اعلام شروع انجام پروژه به شركتهاي مادر تخصصي
                  -         دريافت گزارش انجام پروژه تحقيقاتي و ارسال به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح در 3 مرحله
                  -         دريافت گزارش نهايي از شركت هاي مادرتخصصي و اعلام به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح مبني بر اتمام پروژه هاي تحقيقاتي سربازان نخبه

در حال حاضر چه اقلامي از حقوق كارمندان رسمي و پيماني مبنای محاسبه كسور بازنشستگي مي شود ؟

به استناد ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري حقوق ثابت، فوق العاده هاي مستمر و بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري  

نحوه محاسبه اضافه كار كارمندان رسمي و پيماني چگونه است ؟

مجموع امتیازات شغل و شاغل و مديريت ضربدر ضريب ريالي سال تقسيم بر 176 = نرخ يك ساعت اضافه كاري 

چه اقلامي از حقوق كارگران ( مشمول ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري ) مشمول محاسبه اضافه كار مي باشد ؟
در اجراي ماده 59 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط مذكور در ماده اشاره شده مجاز بوده و بطريق زير محاسبه مي گردد :
جمع حداقل حقوق ماهيانه ( 30 روزه ) مندرج در بند الف و بند هـ پايه سنوات ( روزانه ) فرم قرارداد مشاغل كارگري ( موضوع مصوبه شماره 212471/ ت 47643 هـ مورخ 1390/11/1 هيات وزيران ) تقسيم بر ( 30× 7/33 ) ضربدر 1/4
1/40 × حقوق ماهيانه مندرج در بند الف + پايه سنوات = نرخ يك ساعت اضافه كاري
                     ( 30× 7/33 )                                   
آيا تغيير وضعيت استخدامي از كارگري به كارمندي امكان پذير است ؟
خير با توجه به ماهيت وظايف مشاغل كارگري و كارمندي و عدم پيش بيني در ضوابط و مقررات ، امكان تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي جاري وجود ندارد . 

در صورت صدور راي كميسيون ماده 16 بنياد شهيد و امور ايثارگران مبني بر تبديل وضعيت كارگران به چه صورت اقدام مي گردد ؟ 

صرفاً در اجراي آراي صادره قرارداد كارگر از قرارداد موقت به قرارداد دائم تغير مي كند . 

ملاك محاسبه پاداش پايان خدمت كارمندان رسمي و پيماني چيست ؟
ملاك محاسبه پاداش پايان خدمت كارمندان رسمي و پيماني با توجه به حكم ماده 107 قانون مديريت خدمات كشوري و بخشنامه شماره  200/95314مورخ  88/10/8معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر (فوق العاده شغل ايثارگري و سختي كار و ويژه) مي باشد.

مبناي پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت چيست ؟
كمك هزينه ازدواج و فوت به استناد ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري كارمندان دولت مشمول صندوق بازنشستگي كشور يا تامين اجتماعي (رسمي و پيماني ) كه در حال حاضر معادل 6500 امتياز ضربدر ضريب ريالي ساليانه مي باشد كه از اعتبارات دستگاه  محل خدمت قابل پرداخت مي باشد . 
آيا تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مشمول محاسبه فوق العاده اضافه كاري مي باشد ؟

به استناد بند ز ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تفاوت تطبيق مشمول محاسبه نرخ فوق العاده اضافه كاري نمي باشد . 

آيا كمك هزينه هايي كه به كارگران پرداخت مي شود مانند كمك هزينه مسكن و يا عائله مندي بايد در مزد ماخذ محاسبه فوق العاده اضافه كاري به حساب آيد ؟

كمك هزينه مسكن ، خواربار ، كمك هزينه عائله مندي و بن كارگري در زمره مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل ، مذكور در ماده 36 قانون كار نبوده و لذا در محاسبه نرخ اضافه كاري جزء مزد منظور نمي شود . 
كارمندان وزارت نيرو از نظر حقوق و مزايا مشمول فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند.
 كارمندان در هر سال نمي توانند بيش از 15 روز مرخصي خود را ذخيره نمايند.
 كارمندان مشتركين صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي علاوه بر شرايط مندرج در قانون مديريت بايد شرايط مندرج در قانون تامين اجتماعي را نيز دارا باشند.
 بر اساس آئين نامه اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ارتقاء رتبه هاي كارمندان صنعت آب و برق بر اساس سوابق تجربي شامل مقدماتي پايه، ارشد، خبره و عالي مي باشد و علاوه بر ارتقاء رتبه، ارتقاء طبقه نيز شامل آنان مي شود.
 با توجه به ابلاغ آئين نامه اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيات مديره شركت هاي تابعه(دولتي) كماكان بر اساس ضوابط قبلي قابل پرداخت مي باشد.
 تفاوت تطبيق جزو حقوق ثابت محسوب گرديده و ملاك محاسبه فوق العاده اضافه كار نمي باشد.
 تفاوت تطبيق ملاك كسور بازنشستگي قرار گرفته و بر اين اساس مبناي محاسبه پاداش سنوات و بازخريدي مرخصي مي باشد.