مجموعه ضوابط،دستورالعمل ها و ... منابع انساني

بخشنامه تمدید قرارداد و افزایش سنواتی حقوق کارکنان قرارداد کارگری موقت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان انجام کار معین (مشخص) سال 1395
1397/09/17


​برای مشاهده متن بخشنامه روی فایل الحاقی کلیک کنید.