درخصوص تبصره 2 ماده 14 قرارداد عمر تلفیقی
1397/08/28