مصوبات جلسات بررسی مسائل و مشکلات قرارداد درمان دوره 98-97
1397/08/30
در جلسات بررسی مشکلات و مسائل اجرایی قرارداد درمان دوره جاری با شرکتهای بیمه گر که در وزارت نیرو برگزار گردید، مصوبات به شرح ذیل می باشد:

شایان ذکر است  شرکتهای زیرمجموعه می توانند اصل صورتجلسات امضاء شده را از شرکتهای مادرتخصصی خود اخذ نمایند.

 
عنوان تاریخ جلسه فایل مصوبات
اولین جلسه 1397/5/22 صورتجلسه 1
دومین جلسه 1397/7/11 صورتجلسه 2
سومین جلسه 1397/8/13 صورتجلسه 3
چهارمین جلسه 1397/9/19 صورتجلسه 4