امتیازات مربوط به بیمه گران درمان دوره 99-98
1398/04/24

                                                                                                                                                                                                                                                         شاخص های ارزیابی عملکرد بیمه گران

 

نام شرکت بیمه­گر

درصد سهم شرکت بیمه ­گر در قرارداد درمان وزارت نیرو در دوره 98-97  

مدت انتظار در پرداخت خسارتهای قابل پرداخت (روز)

میزان رضایتمندی از شرکت بیمه­ گر طبق نظرسنجی بعمل آمده از بیمه­ شدگان براساس نمونه­ های انتخابی مربوط به بهمن ماه 97          (10- 1)

عناوین تسهیلات در اجرای قرارداد دوره  99-98  (بدون افزایش تعهدات)

درصد افزايش نسبت به سال قبل

آتیه ­سازان حافظ

3/26

14/16

6/1  (رتبه دوم با اختلاف 0.1)

1) اعمال 7 درصد تخفیف در نرخ حق بیمه (تبصره 3 ماده 7)

 

837

 

نام شرکت بیمه­گر

درصد سهم شرکت بیمه ­گر در قرارداد درمان وزارت نیرو در دوره 98-97  

مدت انتظار در پرداخت خسارتهای قابل پرداخت (روز)

میزان رضایتمندی از شرکت بیمه ­گر طبق نظرسنجی بعمل آمده از بیمه­ شدگان براساس نمونه ­های انتخابی مربوط به بهمن ماه 97                                                        

     (10- 1)

درصد افزایش/کاهش توانگری مالی سال97 نسبت به سال 96

درصد افزايش نسبت به سال قبل

دانا

30/09

25/41

5/558 

17

40-

ایران

30/2

11/35

6/21

35

17/5-

سینا

16/24

12/75

5/6

5/5-

44

کارآفرین

8/4

11/53

5/83

8/2-

8/3

دی

3/15

26/5

6/03

4/3

10-

میهن

1/58

7/75

5/19 

52

147

معلم

اولین سال ورود

-

-

10

تعاون

اولین سال ورود

-

-

1/22

ملت

1/79

18/33

5/13 

20

0

البرز

اولین سال ورود

-

-

0

تجارت نو

اولین سال ورود

-

-

*

آرمان

اولین سال ورود

90

2/3

30-

 

 * به دلیل نبود اعداد نسبت توانگری در گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اطلاعی درج نشده

    و این شرکت دارای سطح یک توانگری مالی می باشد.

نمونه متن بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق
نامه ابلاغ قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ
نامه ابلاغ قرارداد بیمه های دانا، ایران، سینا، کارآفرین و دی
نامه ابلاغ قرارداد بیمه های میهن، معلم و تعاون
نامه ابلاغ قرارداد بیمه های ملت، البرز و تجارت نو
نامه ابلاغ قرارداد بیمه  آرمان