اطلاعات

استخدام

هر گونه استخدام، بکارگيري و تبديل وضعيت در وزارت نيرو و شرکت هاي زيرمجموعه آن به هر نحو و تحت هر عنوان صرفا از طريق شرکت در آزمون هاي استخدامي و با رعايت شرايط احراز مشاغل امکان پذير مي باشد، لذا متقاضيان مي توانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون هاي استخدامي آتي که در همين صفحه اطلاع رساني خواهد شد اقدام نمايند.