انتصاب مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو
1397/12/15

دکتر اردکانیان وزیر نیرو طی حکمی، آقای محمدعلی رفیعی را به سمت مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی
وزارت نیرو منصوب نمود. متن حکم ایشان بدین شرح است: